PV до 30 kWp

1. Защо? 30kWp_pics 5

Малко хора живеят с вътрешното убеждение, че трябва да помогнат на държавата да достигне определени цели – все пак щом тя сама си е заложила 27% дял на ВЕИ (възобновяеми енергийни източници) в общото енергийно потребление до 2030 г, нека да си се оправя както може. Но ако сте решили все пак да подпомагате държавните цели, това е добра причина за инвестиция в соларен ток.

Или пък ако неистово желаете да намалите загубите на електроенергия на ЕРП-тата от пренос и преобразуване, като присъедините производител директно при потребителите в мрежата ниско напрежение, това също е основателна причина за изграждане на соларна система.

Причина е и ако бленувате за намаляване използването на изкопаеми горива, по-чист въздух, да се борите с климатичните промени и прочее, и прочее…

Но нека не се лъжем – най-важната причина за обикновения човек да влага средства във ВЕИ е икономическата. Няма друга инвестиция, която с минимален риск да носи годишен доход от 15 до 20%, а ако жертвате някой и друг процент, рискът дори може да се носи от застраховател. На всичко отгоре инвестицията е дългосрочна, с живот поне 25-30 г, с минимални разходи за поддръжка. А при домашните инсталации – примерно покривни от около 5-10 kWp, приходите от продажбата на електроенергия ще покриват напълно сметката за ток на жилището.

2. Къде?

Законодателят е решил, че за да се класифицира една система като малка и като годна да ползва облагите на преференциалната цена, то трябва да отговаря на следните условия:

 •  Да бъде в границите на населено място, което се разбира като „строителните граници“. За понятието „строителни граници“ легална дефиниция няма, но то реферира към понятието „територия на населено място“ по смисъла на § 5, т.6 от ДР на ЗУТ, съгласно който това е селищната територия, обхваната от границите, определени с устройствен план, без да се включва землището. Т.е. понятия като “вилна зона”, “стопански двор” и други подобни са рискови, предвид това, че местното ЕРП ще иска да им предоставите документ, в който да пише, че това е “урбанизирана територия”, а никоя община няма да ви издаде такъв.
 • В имота да има сграда, която да е присъединена към електроразпределителната мрежа като потребител. Т.е. да има открита партида и да се получават сметки за ток. Има непрекъснато някакви спорове какво точно е „сграда“. Общоприето под “сграда” се разбира постройка, трайно прикрепена към земята. Това принципно положение се извлича от определението за недвижими вещи, дадено в чл. 110 от Закона за собствеността, съгласно което “недвижими вещи са: земята, растенията, сградите и другите постройки и въобще всичко, което по естествен начин или от действието на човека е прикрепено трайно към земята или към постройката”. Следва в съдържанието на понятието да се включи и че сградата е предназначена да се използва от хора. Затова е добре сградата да е поне 5-та категория и на външен вид да изглежда годна за обитаване, като в противен случай се влиза в дълги спорове с местното ЕРП, жалби до КЕВР, съд и прочее.
 • Добре е имотът да е в близост до трафопост и на този трафопост да няма закачени производители, които да са запълнили капацитета му. Да речем ако трафомашината е 100KVA на него ще се закачат не повече от 3 електроцентрали по 30 kWp.

3. Как?

Стъпките, които трябва да минете, ако вече сте се навили да инвестирате в малка фотоволтаична система, са следните:

 1. Снабдявате се със скица на имота от Кадастър или Община. Необходим документ ви е нотариалния акт на имота или учредено право на строеж за фотоволтаичната електроцентрала.
 2. Внасяте я в общината за издаване на Виза за проектиране от главния архитект.
 3. С визата за проектиране и нотариалния акт подавате в местното ЕРП заявление за проучване на условията и начина на присъединяване на фотоволтаична електроцентрала със съответната мощност. За това каква точно мощност ще може да бъде инсталирана можем да ви помогнем ние. Важно е да се отбележи, че не е проблем ако заявим да речем 30 kWp за проучване, а после проектираме 15. Ако обаче първоначално заявим 15, а направим проект за 30, ще трябва да подадем заявлението наново.
 4. Проектиране. Изготвя се малък инвестиционен проект на база визата за проектиране и становището на ЕРП. Това го правим ние. Добре е на тази стъпка да авансирате доставката на оборудването, за да може то да дойде, докато правим следващите.
 5. Съгласуване на проекта с ЕРП – внасят се папките в „енергото“, за да им ударят печат.
 6. Подаване на заявление за разрешение за строеж 6-та категория в общината, като се прилага съгласувания от ЕРП инвестиционен проект.
 7. Доставка и монтаж на оборудването. Тука сме ние на ред – в рамките на ден-два монтираме всичкото желязо, жица и панел (естествено ако сте го авансирали навреме и то вече е налично).
 8. Подавате заявление за готовност за присъединяване.На приемателната комисия присъстваме ние, вие и представители на ЕРП, които снимат панели, инвертор, табло и прочее и подписваме тристранен протокол за годността на централата за присъединяване.
 9. С протокола подавате заявление за монтаж на електромер, договор за изкупуване и договор за достъп.
 10. Монтират ви електромера и вдигате шалтера

4. До колко е важно проектирането и не може ли да го направите сами с ваши проектанти?

Може, може, всичко може, само гащи през глава не може! Така поне твърдят хората, опитали да си обуят гащите през главата.

Всеки проектант, вписан в КИИП по част Електро може да проектира фотоволтаични електроцентрали, но има някои особености, които ги знаят хората с опит и тези, които са чели книжки по темата. А освен, че сме чели книжки и сме натрупали опит, в Техносън сме закупили и специализирани CAD софтуерища за проектиране и анализ на фотоволтаични системи (PVSol и PVSyst) и не се боим да ги използваме за всеки обект на наш клиент. С тяхна помощ правим прекрасни технико-икономически анализи на бъдещите инсталации и пресмятаме точно загубите от засенчвания и ориентация във различни варианти.

Например можем да кажем да инвеститора: Абе инвеститоре, тази порутена плевня ще ти яде по 1128 лв годишно, що не вземеш да я бутнеш, преди да набием конструкцията?

graphic

На един обикновен електро проектант, ако му дадеш 100 панела по 300 Wp, ще плесне с ръце и ще каже: Добре, значи ще ги вържем на 5 стринга по 20 модула. В практиката, обаче, се доказва, че това не само не винаги, ами дори в повечето случаи не е оптимално. Частична сянка върху един модул влошава производството на всички 20 модула в стринга, затова е добре модулите да се групират по подходящ начин още на етап проектиране, така че да се минимизира влиянието на засенчените модули върху незасенчените. Това естествено става със софтуерни симулации, защото е много трудно само гледайки скицата или обикаляйки терена да прецениш кой модул кога ще бъде засенчен и какво ще бъде влиянието му в паричния поток накрая:

graphic 2

5. Защо Техносън?

Е как защо? Ами ние сме най-добрите. Или най-знаещите. Или поне тези, които с най-голямо удоволствие си вършат работата. От 2007-ма правим централи и още се радваме на всеки завършен обект като малки деца!