Предимства на соларните системи

Спецификата на българската география е много благоприятна за използването на този метод за добив на енергия целогодишно. Един квадратен метър в България получава средно 1300 кwh слънчева енергия годишно. Това означава, че 3 фотоволтаични панела могат да произведат почти толкова киловатчаса за същия период. А само един панел е достатъчен да подсигурява осветлението от 17 крушки през цялата година. Без никакви вредни емисии, напълно безплатно.

Ползите от фотоволтаичните системи са наколко:

1. Приложимост.

В населени места е трудно да се използва ветровия потенциал, водната енергия също, както и геотермалният потенциал не е лесно да се оползотвори. Под въпрос е и възобновяемостта на биомасата. Подходящ източник на зелена енергия в гъстонаселените пространства е слънчевата енергия. ФВ панели могат да заместват различни сградни елементи, дори прозорци. Генерират качествена електроенергия, не е необходимо да се пренася по мрежата.

2. Намалени енергийни разходи.

Ниска цена на произвежданата електроенергия. Цената на kWh при живот на инвестицията от 20 г е само 0,05 лв, а реално животът на фотоволтаичните модули е многократно по-дълъг. Крайната цена на електроенергията от мрежата към момента е над 0,15 лв, което е три пъти повече, а тенденцията е за увеличение. Т.е. разходите за електроенергия са стабилни и позволяват свободно планиране на бизнес целите.

Savings

Графиката илюстрира общото потребление на енергия, разпределена по месеци. Показва производството от соларната инсталация и ползването от мрежата.

3. Възвръщаемост на инвестицията

При сегашните цени на електроенергията и услугите по доставката и, в комбинация с производството на енергия се отчита срок на изплащане от около 5-6 години. Нисък инвестиционен риск. Независимостта от суровини и разходи за тях са достатъчно добър икономически показател за дългосрочна стабилност на бизнеса.

investment

Фигурата показва вложените средства

4. Цените на въглеродните емисии и цени на енергията на свободния и регулиран пазар

През последните 2 години цената на електроенергията за бизнеса в България се увеличи значително, като тенденцията е това увеличение да продължи. Факторите за това са няколко:

- Поскъпване цената на емисиите парникови газове, които българските въглищни ТЕЦ трябва да купуват, за да могат да работят. Това поскъпване е почти двойно в рамките само на една година:

Цена на въглеродните емисии, които въглищните централи трябва да закупуват

 

CO2

/данните са актуални към 2019 г./

Поскъпване на мрежовите услуги, във връзка с необходимостта от инвестиции за развитие на мрежите на обществения доставчик и електроразпределителните предприятия. Както всяка година и тази цената на мрежовите услуги ще поскъпне, като исканията, които предприятията са подали към КЕВР са за увеличение на цената за достъп и пренос средно с над 30%., което

ще се отрази на крайната цена на електрическата енергия с около 3%

Цена на електроенергията на свободния пазар

rates

/данните са актуални към 2019 г./

5. Нормативни изисквания и разпоредби

6. Недостатъци

- Разходи за инсталиране. Въпреки твърденията, че разходите са високи, всъщност технологиите непрекъснато се развиват и разходите за оборудване се снижават непрекъснато

- Климатична и метеорологична обстановка. Макар и с намалени капацитети, фотоволтаичните панели събират енергия и в облачни дни. Т.е. няма празен период.

- Изискване за пространство. В действителност соларните панели изискват място. Но съвременното производство работи в посока на разнообразни решения – панелите могат да заместват архитектурни елементи. В населеното място могат да се намерят и неоползотворени терени, подходящи а инсталиране на фотоволтаични централи – покриви, фасади.

Решението за използване на енергия от възстановяеми източници показва не само отговорност към бъдещето. То е гаранция за стабилно развитие и осигурява отлични бизнес позиции, независимо в кой бранша.