Мрежови системи за собствени нужди

1,3 MW, PDVТакива електроцентрали са предпочитани от стопански потребители, чиято цел е трайно намаляване на производствените разходи. Нискорискова инвестиция с изгоден срок на възвръщаемост на инвестицията – 5 до 7 гдини. Постига се 70% рентабилност. Оползотворяват се покривни пространства и фасади с добавена стойност: предпазване на покривните настилки от слънчевата радиация, подобряване изолацията на сградите и др. Автономните системи осигуряват електроенергия, когато е невъзможно присъединяване към мрежата, когато ползването на генератор на друго гориво излиза твърде скъпо.

1,3 MWp, гр. Пловдив

Profilink3