За нас

Техносън EООД е създадена 2007 г., гр. Бургас с основна сфера на развитие – използване на енергия от Възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/.

Компанията започва да проектира системи за производство и съхранение на енергия от ВЕИ, като израз на личните интереси и философия на основателите.

Техносън се развива постепенно, заедно с бранша в страната. Управителят, инж. Димитров е един от съоснователите на браншовата организация и взема дейно участие във формирането на сектора. Във фирмената политика той влага анализаторско мислене и насочва работата плавно през всички етапи: анализ, проучване на пазара и формиране на продукта.

Постепенно развиваме проектирането, доставката и монтажа на системи за ползване на ВЕИ.  Първата система, която монтираме е мрежова, слънцеследяща, с мощност 5 kWp станция в с. Равадиново.

Постепенно развихме възможностите си и направихме над 100 проекта с единична мощост от 2 Wp до 22  MWp.

Най-голямата задача, която сме изпълнили е 22 мегаватова фотоволтаична електроцентрала в с. Жилга, Казахстан.

Нашата компания се стреми да развие най-съществената част  на устройствата за използване на екоенергия – правилното програмиране, което обезпечава оптималност на работния режим и адекватност на инвестицията.  През 2012  година ние инвестираме в професионален софтуер PVSyst, а по-късно и PVSol, с чиято помощ изработваме гео-планиране на всяка система, като изчисляваме нейните параметри – местоположението, географските елементи, атмосферните процеси, разполагаемата площ и всичко необходимо, за да гарантираме  максимална изгода от вложението Ви.

Постепенно създаваме контакти и към момента развиваме основните си продуктови линии. Те включват соларни модули, инвертори, оборудване за контрол и мониторинг, системи за съхранение на електроенергия, позиционери и конструкции за монтаж.  Ние изградихме важни партньорства с производители на фотоволтаични панели и други елементи за използване на природосъобразна енергия, съпътстващо оборудване,  за да удовлетворяваме изискванията на всеки отделен клиент.

Политика на Техносън EООД

Ние смятаме, че бъдещето е тясно обвързано с реална оценка и адекватно използване на ресурсите на планетата. За това се насочваме към сфера, която да гарантира справедливо и безопасно развитие на икономиката и бита. С работата си искаме да допринесем за благоприятни икономически условия и прогрес. Прилагаме нашите знания в развитието на природосъобразно придобиване на енергия, за да предоставим по-добри възможности за успеха на нашите клиенти. Успех, изпълнен с отговорност към околната среда.

Стратегия на Техносън EООД

Нашата компания има за цел да разработва оптимално възможностите за ползване на възобновяема енергия и да ги предлага на своите клиенти. Ние разполагаме с необходимата база – имаме квалифициран в сферата персонал, ценна мрежа от партньори, разполагаме с необходимите ресурси за изпълнение на Вашите задачи.

Към всеки един възложител подхождаме индивидуално, използваме пълния капацитет на нашия опит и технически средства, за да създаваме и предоставяме качествен продукт. Техносън се старае да проучва новите технически постижения и да ги прилага в работата си. Ние имаме гъвкава реакция, познаваме пазарите и комбинираме всичко, за да изградим система за Вашия дом или Вашия бизнес.

Ние растем заедно с Вас.

Накратко:

  • Ние познаваме продуктите – в Техносън отделяме време, за да се информираме относно всички новости, свободен капацитет и движение на пазара на елементи за ВЕИ системи. Анализираме всички процеси и можем да планираме Вашият проект до дребните детайли, без да отлагане, на изгодна цена. Предлагаме Ви цялата информация наведнъж.
  • Ние сме обучени. Като една от първите компании в бранша, фирмата ни е запозната с всички юридически познания и процедури. Ние можем да накараме Вашата система да работи в уречения ден
  • Ние сме открити, ясни и изпълнени с ентусиазъм. Всяка задача, която ни възлагате е възможност да приложим уменията си, за да създадем нещо полезно и трайно. Можете да разчитате, че ще направим всичко необходимо, за да разберете напълно и да управлявате Вашата система. Вие ще знаете какво и как разходваме от построяването и,  до момента, в който тя заработи. В Техносън работим с удоволствие и искаме Вие да участвате заедно с нас.